13 July 2024 Saturday
Twitter

TÜZÜK

TABİDER

TARIM BİLİNCİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

 

Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı Tarım Bilincini Geliştirme Derneği'dir.

Kısa adı TABİDER'dir.

Derneğin merkezi İstanbul'dur.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

Madde 2- Derneğin Amacı

Üreticilerin bilinçli ve daha karlı üretim yapabilmelerini,  tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak için üretimden tüketime tarım bilincini aşılamaktır.

Derneğin Amacını Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Üyelerini yurt içi ve dışında temsil edebilir, çıkarlarını korur, yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen amaçları gerçekleştirebilmek için faaliyetlerini yönlendirebilir, üretimde ve tüketimde sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli girişimleri yapabilir,

Üreticilerin bilinçli üretim yapmasını sağlamak için çevreye duyarlı, ekolojiyi bozmadan, doğal kaynakları kirletmeden, organik ve ekolojik tarımı teşvik eden, genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) üretilmesini engelleyerek, ayıplı üretimi kabul etmeyen, çiftlik hayvanlarını haklarını ve refahını koruyan, hayvancılık ve tarımda etik değerleri oluşturup ve yaygınlaştırarak üreticinin ve tüketicinin tarım bilincini arttırır,

Derneğin amacına uygun faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için yurt içi ve yurt dışında araştırmalar yapabilir, yapılan araştırmaları takip edebilir, eğitim ve yayın yoluyla üyelerine ulaştırabilir, güncel bilgi ve teknolojiyi geliştirebilir ve yaygınlaştırabilir,

Üyelerinin dilek, şikayet ve ihtiyaçlarını gerekli mercilere iletebilir, çözümlemek için çaba sarf edebilir,

Amacına uygun olarak üyelerinin faaliyetlerinde ve üretim sürecinde karşılaştığı aksaklıkların giderilmesi daha iyi koşullarda ve sağlıklı üretimin yapılabilmesi için teşvik, hibe, kredi ve fonların daha etkin kullanımını sağlayabilmek için yapılandırılmasında ve düzenlenmesinde kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapabilir,

Amacıyla ilgili kurs, seminer, forum, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları, sosyal ve kültürel toplantılar, geziler ve turlar düzenleyebilir, bildiriler yayınlayabilir, fuar, sergi ve panayır organizasyonları yapabilir ve sair yasal faaliyetlerde bulunabilir.

Amacın gerçekleştirilmesi için yurt içi ve yurt dışında gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin edebilir, dokümantasyon merkezi oluşturabilir, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, bülten, e-kitap, e-bülten, e-dergi, e-gazete ve benzeri yayınlar çıkarabilir, görsel yayın hazırlayabilir, televizyon yayınları yapabilir,

Amacın gerçekleştirilmesi için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerinin temin eder,

Derneğin tüzükte belirtilen amacına uygun olarak üyelerinin tüketim malzemeleri ve ihtiyaçları konusunda pazar araştırması yapabilir, raporlar düzenleyip tavsiye kararları alabilir.

Üretilen sağlıklı ve güvenilir gıdanın ve hammaddelerin iç ve dış pazarda geniş kitlelere ulaştırılabilmesi için gerekli girişimlerde bulunabilir,

Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi ve ticari işletmeler kurabilir ve işletebilir,

Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için bilişim sektöründe projeler üretebilir ve hayata geçirebilir, yazılım, tasarım, her türlü donanım, sarf malzemesi ve sistemlerini yaptırabilir, kullanabilir, temin edebilir, kurduğu iktisadi ve ticari işletmeler veya piyasadaki şirketler aracılığıyla yurt içi ve yurt dışından temin edebilir, hizmet satın alabilir, pazara sunumunu sağlayabilir, teknik destek verebilir, danışmanlık yapabilir,

Dernek faaliyet alanındaki sektörlerde tüzük amaçlarına uygun olarak üyelerinin ve hedef kitlesinin faydasına olacak konularda makine, ekipman, mekanizasyon, teknoloji ve sarf malzemeleri, haberleşme ve gsm teknolojileri temin edebilir, hizmete sunabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, bu unsurları geliştirdiği projelerde kullanabilir, hizmet alabilir hizmet verebilir,

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir,

Amaçlarına uygun olarak geliştirdiği projelerin, eğitimlerin ve her türlü etkinliğin gerçekleştirilmesi için sponsor bulabilir ve katkılarını kabul edebilir, teşvik, destek ve fonlara başvurabilir ve yararlanabilir, yardımlaşma sandıkları kurabilir ve yürütebilir,

Dernek faaliyet alanındaki sektörlerle ilgili amaçlarına uygun olarak danışmanlık yapabilir, danışmanlar çalıştırabilir, danışmanlık hizmeti verebilir ve alabilir,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında federasyon kurabilir veya kurulu bir federasyona katılabilir, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurabilir,

Uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki dernek ve diğer sivil toplum kuruluşlarına üye olabilir ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapabilir veya yardımlaşabilir,

Gerekli görülen yerlerde, yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları, üniversiteler, enstitüler, odalar, borsalar ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir, ortak projeler yürütebilir, etkinlikler düzenleyebilir, eğitimler verebilir, yurtiçi ve yurt dışı etkinliklere katılabilir ve temsilciler gönderebilir,

Amacına uygun olarak dernek tarımsal üretim ve tüketim ile ilgili sanayi, yan sanayi, pazarlama ve bu sektörlere ürün ve hizmet sunan diğer sektöreler, yayın kuruluşları ile işbirliği yapabilir, projeler geliştirebilir, organizasyonlar düzenleyebilir ve bunlara dahil olabilir.

Yasa ve yönetmeliklerde günün şartlarına göre yapılması istenen değişiklikler için her türlü girişim ile hükümet mercileri ile ilişkiler kurabilir, ihtiyaçları doğrultusunda taleplerde bulunabilir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Yenilenebilir Enerji sektörlerinde yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Dernek siyasetle uğraşmaz.

 

Madde 3- Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 1. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
 2. Gerçek kişilerin derneğe üye olabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.
 3. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
 4. Üyeliğe kabul edilecek genel ve tüzel kişilerin taşıması gereken nitelikler;
  1. Organik ve ekolojik tarımı destekleyen veya bu konuda üretim yapan,
  2. Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) kaynaklı tohum, ürün, hammadde ve bunları içeren gıda maddelerini kullanmayan ve ticaretini yapmayan,
  3. Yaptığı üretim veya yaşam biçimiyle çevreyi kirletici faaliyetlerde bulunmayan,
  4. Etik değerlere uygun üretim ve ticaret yapan,
  5. Bakanlığın ayıplı şirketler listesinde yer almayan, kamuoyunda kötü lanse edilmemiş,
 5. Dernek genel sekreterliğine yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç e-posta veya yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 6. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. 
 7. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
 8. Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 
 9. Dernek üye olan gerçek ve tüzel kişilerden elektronik posta adreslerini alır. Yapılacak görüşmelerde üyenin bildirdiği elektronik posta adresine e-posta gönderilmesi öncelikli iletişim aracıdır. Üyeler iletişim bilgilerinin değişmesi durumunda ivedilikle yeni iletişim bilgilerini dernekle paylaşmak zorundadır.
 10. Gerçek veya Tüzel kişilerin üyeliğe kabulünün yönetim kurulunca görüşülebilmesi için, 2 asil üyenin tavsiyesi ve oluru ve üye adayının üyeliğe kabul ücretini ödemiş olması gerekir.

 

Madde 4 - Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına
sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

 

Madde 5 - Üyelikten Çıkarılma

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 6. Yalan beyanda bulunduğunun tespit edilmesi veya yüz kızartıcı suç işlemiş olmak.
 7. Üyenin vefat hali.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üye üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Aylık aidatlarını hiç ödememiş üyelerin üyeliği askıya alınır ve o yıl içinde gerçekleştirilecek genel kurula katılamaz ve organlarda görev alamaz.

 

Madde 6- Derneğin  Zorunlu ve İsteğe Bağlı Organları

Zorunlu Organlar

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetim kurulu,

İsteğe Bağlı Organlar

 1. Etik kurulu 

 

Madde 7- Genel Kurul Teşekkülü ve Görevleri

Genel kurul derneğe kayıtlı (asil) üyelerden oluşur. Üyelerin genel kurula katılabilmeleri için üyelik şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekir. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üç olduğunda genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur. Genel kurul derneğin en yüksek organıdır. Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
  Olağan genel kurul2 yılda bir, Aralık Ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

Çağrı Usulü

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan (ASİL) üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine yazılı olarak, elektronik posta adresi olmayan üyelere posta yoluyla bildirmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 

Toplantı Usulü

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır;

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.  Üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 

 

Madde 8-Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar gizli açık tasnif olarak yapılır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir. 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez

 

Madde 9- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 13. Derneğin vakıf kurması,
 14. Derneğin fesih edilmesi,
 15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
 16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Madde 10-Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri      

Yönetim kurulu 5 (Beş) Asıl,  5(Beş) Yedek  üye olarak genel kurulca seçilir.      

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.  

Yönetim Kurulu, sayısı 3 kişiden az olmayan alt komiteler atamaya yetkilidir. Alt Komite, bu komiteye ithaf edilmiş bütün konularda Yönetim Kurulu adına toplanmaya yetkilidir.

Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunanlar, aradan bir seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve seçilemezler.

Yönetim kurulu, tüm üyelere haber verilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisinin mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmaması durumunda Yönetim Kurulu Üyeliğinden azli istenir. Azledilen üyenin yerine Yönetim Kurulu Yedek Üyelerinden biri seçilir.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri:

 1. Üye kabul etmek,
 2. Genel kurul gündemini tespit etmek, faaliyet programlarını hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak,
 3. Dernek muhasebe kayıtlarını bilanço esasına göre tutmak ve tahmini bütçe, kesin hesap ve aktarma tekliflerini, aylık mizan ve bunlara ait raporları sunmak,
 4. Dernek personelinin atamasını yapmak ve görevine son vermek,
 5. Derneğe hizmet satın almak,
 6. Genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde derneğin taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımını yapmak, derneğin mallarını yönetmek ve korumak,
 7. Derneğin faaliyet alanı içerisindeki yer alacak projelerin oluşturulmasında ve hayata geçirilmesinde yönetim kurulu yetkilidir.
 8. Derneğin amacına yönelik konularda hedef kitleye verilecek hizmetlerin kalitesini yükseltmek için gerekli kişi, kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 9. Dernek üyelerini bilgilendirici toplantılar yapmak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
 10. Derneği yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,
 11. Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
 12. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 13. Gerekli görülen yerlerde temsilciliklerin açılmasını sağlamak,
 14. Derneğe giriş ücreti ile aidat miktarlarını günün şartlarına göre artırmak veya azaltmak.
 15. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 16. Aidat borçlarının taksitlendirilmesine, yapılandırılmasına ve/veya silinmesine, borçların ödeme sürelerinin belirlenmesine ve/veya uzatılmasına, borçlar karşılığında teminat alınıp alınmayacağına karar vermek,
 17. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 18. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 19. Genel kurul tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

 

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse, Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Yönetim kurulu üyeleri, dernek faaliyetlerine ilişkin icraatlarından on yıl süre ile sorumludurlar. 

 

Madde 11-Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu, 3 (Üç) Asıl,  3 (Üç) Yedek Üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Madde 12-Etik Kurulun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Etik Kurul, derneğin amacına uygun olarak dernek tüzüğünün kendisine verdiği yetkiyle, üye başvuruları, projeler ve tüzükte geçen denetim kurulunun görev ve yetkilerinin dışında kalan diğer konularla ilgili yapılan çalışmalarda tüzükte belirtilen etik kurallara uygunluk konusunda karar verir.

Etik kurul verdiği kararları rapor halinde Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunar.

Etik Kurul, Yönetim Kurulundan bağımsız üyelerden oluşur,

Etik Kurul, 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.

Etik Kurulda yer alan üyelerinden herhangi birinin kuruldan ayrılması durumunda yedek üyelerden ilk sıradaki kurula katılır.

Etik Kurul, Akademisyenler, bilim insanları, faaliyet alanındaki meslek mensupları, sanatçılar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, tarımsal üreticilerden oluşur. 

 

Madde 13-Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  10,00 TL, aylık olarak ta 1,00 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir,
 2. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50'si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
 3. Yurtiçi ve yurtdışından sağlanan bağış, yardım, fon, hibe, destek ve sponsorluk gelirleri,
 4. Kurs, seminer, forum, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları, sosyal ve kültürel toplantılar, geziler ve turlar, fuar, sergi ve panayır organizasyonlarından elde edilen gelirler
 5. Reklam, tanıtım, yazılı ve görsel yayınlardan elde edilen gelirler,
 6. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler,
 8. Anlaşmalar kapsamında temin edilen gelirler.
 9. Diğer gelirler.    

 

Dernekler, üyelerine gelirlerden pay dağıtamazlar.

 

Madde 14-Dernek Giderleri

Kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faaliyetler ile üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yapılacak giderler ile

Etik kurulunda yapılacak çalışmalardaki giderler.

 

Madde 15-Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a.İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b.Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 2. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri'nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Madde 16-Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği buluna) "Gider Makbuzu" veya "Banka Dekontu" gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15'te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19'da yer alan) "Yetki Belgesi" dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir."

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

        

Madde 17-Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

Madde 18-Bildirim Yükümlülüğü

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3'te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Madde 19-Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Madde 20-Derneğin Borçlanma Usulleri 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 21-Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği'nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

Madde 22-Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Madde 23- Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu'dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Beş (5)  Asıl ve  Beş(5)  Yedek,  Denetim Kurulu ise  Üç (3) Asıl ve Üç Yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube'de de  uygulanır.

 

Madde 24-Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, EYLÜL ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye içinbir (1), arta kalan üye  sayısı  10'dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar. 

 

Madde 25-Temsilcilik Açma

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar. 

 

Madde 26-Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

 

Madde 27-Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde Tarım Bilincini Geliştirilme Derneği " ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Madde 28-Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu aşağıda belirtilmiştir.         

HANDAN BAKKAL           Başkan

COŞKUN YILDIRIM          Başkan Yardımcısı

DENİZ ZAİMOĞLU           Genel Sekreter

MELİH YAMAN                 Sayman

TÜLİN AKIN                       Üye

ÇİĞDEM YILDIZ                 Üye

CAN ERGÜNEŞ                 Üye

EMRAH ATAKİŞİ               Üye

 

(İşbu tüzük 28 (yirmi sekiz) kalıcı, 1 Geçici maddeden ibarettir)